Ulvskovs værdier

Værdigrundlag

På Ulvskov er relationerne værdifulde – relationer bliver derfor værdier, vi værner om og gensidigt lærer af.

På Ulvskov forpligtiger vi os på at nedenstående værdier lever som centrale elementer i vores hverdag og i samarbejdsrelationerne med de unge og hinanden:.

Relationsskabelse

Ligeværdighed

Positive rollemodeller

Frihed og ansvar

Anerkendelse

Mangfoldighed og accept

Positiv, humoristisk ånd

Respekt

Åbenhed og troværdighed

Professionalitet

Vores værdigrundlag bruges som ankerpunkt, når Ulvskovs identitet skal beskrives. Derfor at vores værdigrundlag centralt placeret her på siden som noget vi er stolte af.

Menneskesyn

Vi opfatter den unge, som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er, som udgangspunkt motiveret, engageret og villig til at tage ansvar for sit liv. Den unge har derfor ret til at have indflydelse på (samt ansvar for) sit eget liv.

Vi tror på, at den unge udvikler sig i et samspil med omverdenen, derfor anlægges et helhedssyn, hvor den enkelte forstås i alle de sammenhænge denne indgår i, bl.a. familien, netværk, skolen mv. Ligeledes opfordres og støttes de unge til at deltage i aktiviteter på lige fod med jævnaldrende, ikke anbragte unge, i nærmiljøet.

Vi vil støtte den unges udvikling ved at skabe en kultur, hvor alle har ret til at være sig selv og blive accepteret for den, de er. Vi anser menneskets kompetencer (og behov), som en foranderlig størrelse, der bestandig er i udvikling.

Vi ønsker at give den unge en chance for at ændre sit liv positivt, på trods af dennes personlige bagage, som er afhængig af arv og miljø. Vi er bevidste om, at én nær relation kan have betydning for, at den unge kommer i en positiv udvikling.

Vores tretrinsmodel

Vores tretrinsmodel I det følgende vil vi beskrive vores værdier, samt hvordan de kommer til udtryk i praksis.

Vi finder det værdifuldt at: 

 • Beskriver den overordnede værdi

Derfor vil vi:

 • Udfolder vores forståelse af den værdi.

Konkret gør vi: 

 • Er vores syn på hvordan en værdi implementeres i praksis.

Respekt

Vi finder det værdifuldt at: 

 • Pædagogikken tager udgangspunkt i respekten for det enkelte individ.

Derfor vil vi:

 • Møde den enkelte unge, som et individ, der indeholder sine egne personlige ressourcer.
 • Pædagogisk tage højde for, at alle er forskellige, samt at alle bærer på forskellige erfaringer. 
 • Lære de unge at respekt kommer til udtryk på forskellige måder, bl.a. ved måden vi omgås, samt måden vi tiltaler hinanden på.

Konkret gør vi: 

 • Der findes regler, som er ens for alle; men intentionen vil til stadighed være at tage hensyn til individet i kollektivet.
 • Hver enkelt ung har individuelle aftaler, hvilke er beskrevet i udviklingsplanen. Disse aftaler er i overensstemmelse / i tråd med de overordnede fælles aftaler. 
 • Den voksne er rollemodel for den unge og er derfor bevidst om at handle anerkendende og respektfuldt i relationen til den unge.

Frihed og ansvar

Vi finder det værdifuldt at: 

 • Der tilbydes mulighed for at varetage den grad af individuel frihed, der vurderes hensigtsmæssig for den enkelte.

Derfor vil vi:

 • Lære de unge, at frihed og ansvar er to uadskillelige faktorer / komponenter, at der med individuel frihed også følger et ansvar for at leve op til de aftaler, man indgår. 
 • Vurderer den enkelte unges kompetencer på baggrund af alder, udviklingsniveau m.m. således, at der bliver taget individuelle hensyn. –
 • Tage hensyn til specifikke retningslinjer fra rådgiver. –
 • Være bevidste om, at de unge ikke altid kan leve op til det ansvar, og derfor kan få brug for omsorg ved, at den voksne ”samler” dem op på en konstruktiv måde, når det går galt.

Konkret gør vi: 

 • Tilbyder faste rammer og en struktureret hverdag. –
 • Drøfter de unge på p-møde, hver uge samt i kontaktpædagog-teams, således den individuelle frihed løbende bliver justeret.
 • Involverer de unge i beslutningerne vedrørende deres hverdag, i.f.t. skole, arbejde, familiebesøg m.m., bl.a. i den fokuserede samtale, som foregår en gang ugentligt, og vi skriver et referat af mødet (er uddybet senere).
 • Være bevidste om, at en relationspædagogisk tilgang forudsætter tillid og fortrolighed. Det kan være svært for den unge at leve op til, derfor arbejder vi med små skridt uden forventning om, at tilliden er gensidig.

Anerkendelse

Vi finder det værdifuldt at: 

 • Vi har en anerkendende tilgang i vores arbejde.
 • I relationen til de unge ser vi muligheder frem for begrænsninger, og arbejder med de udviklingstrin, der er øje for, for den enkelte ung.

Derfor vil vi:

 • Fokusere på udviklingspotentialet i situationen og hos den unge.
 • Se den enkelte unge, som et unikt individ med personlige ressourcer og interesser.
 • Møde den enkelte unge, dér hvor han/ hun befinder sig udviklingsmæssigt.
 • Tage hånd om de unges problemer, ved at lytte og forsøge at forstå / se fra deres perspektiv.
 • Arbejder ud fra tesen om ”for at behandle alle ligeværdigt skal alle behandles forskelligt”.

Konkret gør vi: 

 • Personalet er fysisk og psykisk tilgængelig for den unge, så den unge har mulighed for at søge / få / have kontakt.
 • Personalet benytter sig af forskellige kontaktformer, bl.a. ”den fokuserede samtale”, en mere uformel samtale, f.eks. en køretur i bilen samt aktiviteter såsom cykling, fitness og gåtur.
 • Personalet har alle en KRAP-uddannelse (KRAP er en uddannelse i Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik). Et vigtigt element i KRAP er, at betingelsen for menneskelig udvikling er et positivt og anerkende fokus. Uden at benægte, at der også kan være tale om belastninger og særlige behov. Krap er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn).

Mangfoldighed og accept

Vi finder det værdifuldt at: 

 • Der er plads til en mangfoldighed af væremåder og holdninger i personalegruppen
 • Der hersker en høj grad af accept af hinandens forskelligheder.

Derfor vil vi:

 • Anerkende, at der er forskellige måder, hvorpå, man kan håndtere konflikter, opgaver, udfordringer, daglige aktiviteter / gøremål m.m.
 • Værne om de forskelligheder, som personalegruppen repræsenterer.
 • Give plads til forskellige interesser og kompetencer.
 • Være bevidste om, at de unge har glæde af, at personalegruppen består af forskellige voksne, fordi relationer også handler om kemi, og den unge har større mulighed for at identificere sig med en voksen, når der er forskellige typer at vælge imellem (mænd / kvinder, yngre / modne).

Konkret gør vi: 

 • Sammensætter en dagligdag, hvor det er muligt at lave det, man brænder for ud fra en forståelse af, at det giver energi og engagement til resten af arbejdspladsen, når den enkelte trives.
 • Skaber mulighed for, at personalet kan efteruddanne sig samt tage kurser for at dygtiggøre sig, udvikle sig og forfølge sine interesser og kompetencer.

Positiv, humoristisk ånd

Vi finder det værdifuldt at: 

 • Der er plads til en positiv, humoristisk ånd, hvor der er kærlig omsorg for ens medmennesker

Derfor vil vi:

 • Tilstræbe at skabe et miljø med positive oplevelser, smil og latter.
 • Hjælpe de unge med at blive bevidste om deres adfærd og sprogbrug, samt hvilken betydning disse to komponenter har for de andre unge / voksne og det fællesskab, der er på Ulvskov.

Konkret gør vi: 

 • Personalet har forskellige sociale arrangementer for at skabe et godt sammenhold. Den positive kultur, som er blandt de voksne, smitter af på blandt de unge. 
 • De voksne laver sociale aktiviteter med de unge, såsom traditioner, udflugter, aktiviteter, cykelture og ferier for at skabe sammenhold og en god kultur.

Åbenhed og troværdighed

Vi finder det værdifuldt at: 

 • Åbenhed og troværdighed tilsigtes og efterleves i vores samarbejde.

Derfor vil vi:

 • Kontinuerligt have kontakt med vores samarbejdspartnere, bl.a. sagsbehandlere og lærere.
 • Have klarhed om de beslutninger, vi har taget over for de unge, forældre m.m.

Konkret gør vi: 

 • Hyppig kontakt med forældre. 
 • Udfærdiger statusrapporter og afholder statusmøde, ved behov eller minimum, hvert halve år.
 • Kontinuerlig kontakt med rådgiver/sagsbehandler.

Professionalitet

Vi finder det værdifuldt at: 

 • Der ydes en professionel og faglig kompetent indsats i arbejdet.

Derfor vil vi:

 • Tilstræbe en høj grad af dokumentation i det daglige arbejde, bl.a. ved løbende at nedskrive iagttagelser således, at der kan dannes grundlag for udarbejdelse af statusrapporter, den fokuserede samtale samt drøftelse af relevante problematikker på p-møder.
 • Vi benytter dagbogssystemet Planner4You, der anvendes som det primære interne informationsmedie på opholdsstedet. Planner4You er et kommunikations- og dokumentationsværktøj indeholdende journalføring på de unge, internt beskedsystem, medicinering, vagtplan, kalender og dokumentopbevaring m.m.
 • Alle medarbejdere bliver løbende undervist i at bruge programmet, som er under implementering. Medarbejderne der møder ind, læser, hvad der er skrevet, siden vedkommende sidst var på vagt. Tillige finder ”mundtligt overlap” sted fra medarbejder til medarbejder. Der er udarbejdet et arbejdspapir, hvor personalet inden vagtstart, fordeler de unge mellem sig, og aftaler hvem der fx står for madlavning, dagens aktivitet osv. 
 • Tilbyde den unge en fokuseret samtale en gang ugentligt, hvor udviklingsplanen er omdrejningspunktet, således at den unge og kontaktpersonen i fællesskab har fokus på de mest relevante udviklingsområder / fokusområder. Der bliver lavet et referat af denne samtale.

Konkret gør vi: 

 • Personalet afholder ugentligt p-møder, og modtager supervision hver anden måned, hvor relevante problematikker vedrørende de unge bliver drøftet. Dette for, at den pædagogiske indsats er konsolideret med den relevante teoretiske viden, hvilket fremmer høj faglighed, samt en ensartet indsats over for den unge. 
 • Personalet bliver løbende tilbudt kurser samt videreuddannelse, således at den enkelte føler sig klædt på til at møde målgruppen på en professionel måde / samt har indsigt i relevant teoretisk viden på området.
 • Opholdsstedet blev akkrediteret i 2007.